Zatiranje jabolčnega zavijača

S pravilno izbiro pripravkov in njihovim kombiniranjem dosežemo učinkovito zatiranje škodljivcev in hkrati preprečujemo razvoj rezistence škodljivih organizmov na insekticide. Ravno HARPUN je pripravek, ki ima pomembno vlogo v antirezistentni strategiji zaradi svojega edinstvenega mehanizma delovanja. Zaenkrat na ta pripravek pri nas še ni znanih odpornosti, tako da ga lahko uporabimo dvakrat v sezoni.

HARPUN je sodoben insekticid, zelo učinkovit na ciljno skupino škodljivcev. Učinek se kaže nekaj dni po aplikaciji, z izjemno visoko učinkovitostjo. Formulacija v obliki koncentrata za emulzijo (EC) se močno oprime rastlinskih tkiv hrati pa se aktivna snov premešča tudi translaminarno, kar pomeni, da je prisotna na obeh listnih ploskvah.

NAČIN DELOVANJA

HARPUN ima edinstven mehanizem delovanja. Uvršča se v skupino regulatorjev rasti in posnema delovanje juvenilnega (mladostnega) hormona. V razvoju žuželk imajo pomembno vlogo žleze, ki izločajo rastne in hormone razvoja. Hormoni sodelujejo pri levitvi oz. preobrazbi različnih stadijev pri žuželkah. Na začetku in koncu larvaliega stadija se juvenilni hormon izloča v največjih količinah. Na koncu se izločanje zmanjšuje, dominira hormon ekdizon, tako da žuželka prehaja iz enega stadija v drugega.

S kontaktnim in želodčnim delovanjem na ciljni insekt, HARPUN posnema juvenilni hormon, tako da ne pride do dominacije ekdizona, in se žuželka ne more leviti oz. preiti v naslednji stadij. Ta proces povzroči pogin ličink. Poleg močnega larvicidnega delovanja Harpun inhibira izleganje jajčec in metamorfozo nimfalnega stadija v odrasle osebke ter povzroča sterilnost samic. Prav močno ovicidno delovanje je razlog zakaj je HARPUN nenadomestljiv v zatiranju škodljivih insektov.

ČAS UPORABE V NASADIH JABLANE

V nasadih jablane po cvetenju se z višanjem temperature zraka intenzivira nalet metuljev. Takoj po ekloziji ličink prihaja do parjenja in smo en dan kasneje sledi izleganje jajčec, v kolikor so ugodne temperature. Obdobje ovipozicije (izleganja) traja 10 do 12 dni. Glede na vsote efektivnih temperatur je začetek odlaganja jajčec od 55,5 do 111,11 °C oz. preprosteje, ko so nočne temperature (med 20.00 in 22.00) več dni zapored višje od 15 °C, po te sledi masovno odlaganje jajčec. Z nanosom pripravka Harpun pred izleganjem jajčec ali na sveže izležena jajčeca, se doseže visoka učinkovitost pri zatiranju jabolčnega zavijača.

Najbolj škodljiva oblika zavijača je gosenica, ki se po izleganju zavrta v ploh, kar povzroča gospodarsko škodo. Največja učinkovitost se doseže z zatiranjem jajčec in preprečevanjem razvoja gosenic. Poznamo več metod spremljanja jabolčnega zavijača. Najpogosteje se uporabljajo feromonske vabe, spremljanje vsote efektivnih temperatur in vizualni pregled nasadov. Vse metode imajo namen v spremljanju škode in ocene razvojnega stadija zavijača. Najbolj je učinkovita uporaba pripravka HARPUN neposredno pred izleganjem jajčec ali na sveže izlegla jajčeca. Takrat je prepustnost membrane največja in razvojna faza zarodkov najobčutljivejša. V tem primeru piriproksifen inhibira embriogenezo in ne pride do izleganja in razvoja gosenic, ki bi se lahko zavrtale v plod.

Začetek masovnega izleganja jajčec prve generacije jabolčnega zavijača je pravi trenutek za aplikacijo in zatiranje jabolčnega zavijača – največjega škodljivca jablane. Na ta način preprečimo razvoj velikih populacij druge in tretje generacije in močno olajšamo celotni proces varstva pred jabolčnim zavijačem.

S preprečevanjem metamorfoze, HARPUN zelo učinkovito zatira večje število pomembnih škodljivih insektov.

Gojena rastlina Škodljivec Odmerek / koncentracija Čas uporabe
Jablana Jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)
0,75 - 1 l/ha  0,0075-0, 1% Na začetku izleganja jajčec
Hruška Hruševe bolšice
(Cacopsylla spp.)

1 l/ha

0,1%
Začetek izleganja ličink
Koščičarji (breskev, nektarina, češnja, višnja, sliva ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus), murvov kapar (Pseudoaulacaspis pentagona) in češpljev kapar (Parthenolecanium corni)

do 0,5 l/ha

0,0375 – 0,05 %
Pred cvetenjem
Paradižnik in kumare (v zašč. prostoru) Rastlinjakov ščitkar
(Trialeurodes vaporariorum)

Max. 1,125 l/ha

0,075%

(7,5 mL/ 10 l vode)

Ko opazimo prve odrasle osebke
Jablana, hruška, koščičarji kaparji 0,04-0,05% Pred cvetenjem
Oljka Oljkov medič (Saissetia oleae) in oljkovega vrečastega kaparja (Lichtensia viburni)

0,75 l/ha

0,05-0,075 %
Pred cvetenjem ali po obiranju
Vinska trta (vinsko in namizno grozdje) kaparji 0,05 – 0,075 % Pred cvetenjem

 

V sodobnem in profesionalnem varstvu rastlin, je spremljanje odnosov med predatorji in škodljivci pomemben del strategije varstva pred insekti. Veliko število žuželk in uši na različne načine ogrožajo populacije škodljivcev. Z varovanjem koristnih organizmov se zmanjšuje tudi število tretiranj s FFS ter se ohranja zdravo okolje in pridela zdrav plod. Ravno HARPUN je insekticid, ki je selektiven do določenih skupin koristnih organizmov in ne povzroča letalnega efekta na njih.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo in pripravek uporabljajte skladno z navodili!