Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

(v nadaljevanju: ''Politika zasebnosti'')

 

OSNOVNI POJMI:

 • Osebni podatek: katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom;
 • Obdelovalec: fizična ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca
 • Uporabnik: fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.
 • Posameznik: vsaka oseba, osebni podatki katere se obdelujejo;
 • Spletno mesto: spletno mesto, dostopno na povezavi www.kalia.si in vsi njegovi zavihki.

 

 1. UVODNO

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti je Semenarna Ljubljana d.o.o, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5005574000, davčna številka SI53059638 (v nadaljevanju: ''Upravljavec''). Ta Politika zasebnosti sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ''GDPR'') in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Za kakršnakoli vprašana v zvezi s to Politiko zasebnosti je Upravljavec na voljo na e-poštnem naslovu spletnatrgovina@kalia.si ali na telefonski številki: 014759223.

 

 1. PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
 1. Obdelava na podlagi pogodbe med Upravljavcem in Posameznikom

Upravljavec določene osebne podatke obdeluje za potrebe izpolnjevanja naročila, ki ga na Spletnem mestu sklene Posameznik:

 • ime in priimek (za enolično identifikacijo Posameznika kot pogodbene stranke);
 • e-poštni naslov (za potrditev naročila, obvestilo o dostavi kupljenega izdelka in drugo komunikacijo v zvezi s pogodbo);
 • naslov za dostavo;
 • naročeni izdelek, oddelek in linija, v katero spada izdelek, namembnost izdelka, posebnosti izdelka;
 • prodajna cena izdelka;
 • podatki o skupni višini nakupov v spletnih in klasičnih trgovinah upravljalca
 • način dostave;
 • način plačila;
 • kontaktna telefonska številko;
 • podatki o prejetih plačilih posameznika;
 • podatki o dejanski dostavi izdelka, vključno z morebitno neuspelo dostavo;
 • podatki o reklamacijah in drugih zahtevkih posameznika;
 • drugi podatki, ki jih Posameznik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih Posameznik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Upravljavec navedene podatke hrani 5 let od dobave kupljenega izdelka.

 

 1. Obdelava, potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Upravljavec je po zakonu dolžan za vsak nakup Posamezniku izdati račun. V okviru tega Upravljavec obdeluje in shranjuje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek Posameznika;
 • naslov za dostavo;
 • številko, datum in kraj izdaje računa;
 • kupljene izdelke in njihove cene;
 • skupno vrednost nakupa;
 • stopnjo in znesek davka na dodano vrednost (DDV).

Upravljavec te osebne podatke (račune) hrani 10 let od izdaje.

 

 1. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljavec določene osebne podatke obdeluje, ker je to potrebno zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Obdelava vseh v nadaljevanju navedenih osebnih podatkov je namenjena zagotavljanju bolj kvalitetne nakupovalne izkušnje. Na tej podlagi Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • IP naslove, iz katerih Posameznik dostopa do Spletnega mesta. Beleženje je potrebno zaradi odkrivanja in preprečevanja zlorab na spletnem mestu;
 • prijave na Spletnem mestu: uporabniško ime, datum in čas prijave. Beleženje je potrebno zaradi odkrivanja in preprečevanja zlorab na spletnem mestu;
 • e-poštni naslov Posameznika v povezavi z izdelki, ki jih je Posameznik dodal v košarico, pa jih nato ni kupil. Obdelava tega podatka je potrebna, da Upravljavec takšnim Posameznikom pošlje avtomatsko generirano e-poštno sporočilo;
 • e-poštni naslov Posameznika, ki je kupil izdelek na spletnem mestu. Obdelava tega podatka je potrebna, da Upravljavec takšnem Posamezniku Upravljavec pošlje avtomatsko generirano e-poštno sporočilo v 7 dneh po nakupu;
 • e-poštni naslov posameznika, ki je obiskal Spletno mesto. Obdelava tega podatka je potrebna, da Upravljavec takšnem Posamezniku pošlje avtomatsko generirano e-poštno sporočilo, v 30 dneh od obiska.

Vsi navedeni podatki se hranijo 5 let od pridobitve. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov za te namene tako, da da pošlje e-poštno sporočilo na spletnatrgovina@kalia.si.

 

 1. Obdelava na podlagi privolitve v obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec določene osebne podatke obdeluje na podlagi privolitve Posameznika:

 • E-poštni naslov, v kolikor se uporablja za prejemanje e-novic Upravljavca. Upravljavec hrani tudi podatke o poslanih e-novicah (datum in ura pošiljanja) ter o odzivu Posameznika na prejete e-novice (ali je Posameznik sporočilo prejel oz. ga je odprl);
 • članstvo v programu KALIA KLUB: beleži se datum včlanitve v klub ugodnosti, ime in priimek, telefonska številka, e-naslov, datum rojstva in soglasje za prejemanje e-novic;
 • e-poštni naslov in podatki o preteklih nakupih za potrebe ciljanega obveščanja (po e-pošti) na podlagi izdelanih segmentov (profilov);
 • Upravljavec posreduje podatek o e-poštnem naslovu Posameznika družbama Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska in Meta Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irska  Platforms Inc, ki preverita, ali je Posameznik tudi registriran uporabnik Google oziroma Meta platform. Če je, Google in Meta takšnim Posameznikom prikazujeta prilagojene oglase. Google in Meta Upravljavcu v nobenem primeru ne razkrijeta Posameznikov, ki so hkrati tudi registrirani uporabniki Google oziroma Meta platform).

Upravljavec te osebne podatke obdeluje in hrani do preklica privolitve, razen če je že prej dosegel namen, zaradi katerega je podatke obdeloval.

Privolitev je mogoče kadarkoli preklicati.

 

 1. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM TER POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (DRŽAVE, KI NISO ČLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)

Upravljavec določena dejanja obdelave osebnih podatkov Posameznika zaupa tudi nekaterim Obdelovalcem. Osebni podatki se obdelovalcem bodisi posredujejo bodisi se jim omogoči dostop do oziroma vpogled v podatke.

Obdelovalci so s pogodbami zavezani, da lahko osebne podatke obdelujejo zgolj v okviru Upravljavčevih navodil in jih ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Med Obdelovalce spadajo:

- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

- ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM);

- ponudniki poslovno-informacijskih (ERP) sistemov (za izdajo računov in evidenco nakupov);

- ponudniki sistemov za marketinško avtomatizacijo (za ciljano obveščanje na podlagi profilov);

- ponudniki obdelave podatkov in analitike;

- ponudniki plačilnih sistemov;

- ponudniki spletnega oglaševanja (Google Inc., Meta Platforms Inc);

- dostavna služba (Pošta Slovenije): tej so zaupani le podatki, potrebni za dostavo naročenega blaga.

Nekatere od naštetih tretjih oseb lahko osebne podatke prenesejo izven območja Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: ''Tretje države''). Za nekatere izmed Tretjih držav je Evropska Komisija skladno s 45. členom GDPR ugotovila ustrezno raven varstva osebnih podatkov. V primeru prenosov v Tretje države, za katere Evropska Komisija še ni ugotovila ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, pa Upravljavec zagotavlja obstoj zaščitnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov v skladu z 46. členom GDPR v obliki standardnih pogodbenih določil s pogodbenimi partnerji s sedežem v tretjih državah, ki jih je sprejela Evropska Komisija. Do zadevnih standardnih pogodbenih določil lahko Posameznik dostopa na tej povezavi. Ne glede na prenos osebnih podatkov v Tretje države ima Posameznik na voljo enake izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva.  

 

 1. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI PO IZTEKU ROKA HRAMBE

Ko za posamezen osebni podatek ali niz podatkov poteče obdobje hrambe, ki je opredeljeno v tej Politiki zasebnosti, Upravljalec take osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira tako, da jih ni več mogoče povezati s Posameznikom.

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik ima v zvezi s svojimi osebnimi podatki naslednje pravice:

 1. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je odgovor pritrdilen, ima Posameznik pravico dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • kategorije Uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od Upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

V okviru te pravice ima Posameznik možnost zahtevati eno brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam. Če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in Posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki. Za dodatne kopije, ki jih zahteva Posameznik, lahko Upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov, ki jih s tem Upravljavec ima.

 

 1. Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke.

 

 1. Pravica do izbrisa podatkov

Posameznik lahko zahteva, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Republike Slovenije ali Evropske Unije.

 

 1. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj, omeji. To lahko zahteva v naslednjih primerih:

 • Posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki Upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih Posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika.

 

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar so izpolnjeni pogoji iz 20. člena GDPR.

 1. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Upravljavec v takšnem primeru preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Posameznik lahko vedno ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V takšnem primeru Upravitelj osebnih podatkov ne sme več obdelovati v ta namen.

Posameznik ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, kadar so izpolnjeni pogoji iz 22. člena GDPR.

 

 1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Vsak Posameznik sme zoper upravljalca vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, kadar meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 

 1. INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV:

Upravljavec zbira, analizira in obdeluje informacije o izdelkih, ki jih obiskovalci Spletnega mesta iščejo in kupujejo, ter podatke o drugih spletnih mestih, ki jih obiskujejo. Te informacije uporablja za izboljšanje ponudbe in videza Spletne strani ter za varnejše in udobnejše nakupovanje. Na podlagi zbranih podatkov bo morda Posameznik prejemal oglase in e-poštna sporočila, ki bodo temeljili na njegovih preteklih nakupih oz. preferencah.

 

 1. PREKLIC PRIVOLITVE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLEDICE ZA POSAMEZNIKA

Posameznik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče. To lahko stori na dva načina:

- s klikom na povezavo za odjavo od prejemanja e-poštnih sporočil (povezava se nahaja v vsakem poslanem e-poštnem sporočilu);

- s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na naslov Semenarna Ljubljana d.o.o, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na spletnatrgovina@kalia.si.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za Posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da Upravljavec Posamezniku po preklicu privolitve ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev. To se zgodi takrat, ko gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. članstvo v klubu ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).

Če po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne bo obstajala druga pravna podlaga, bo Upravljavec osebne podatke Posameznika, na katere se nanaša preklic, učinkovito in trajno izbrisal ali anonimiziral tako, da jih ne bo več mogoče povezati s Posameznikom.

 

 1. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi pisno na Upravljavca, in sicer na naslov Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na spletnatrgovina@kalia.si.

Kadar ima Upravljavec upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki vloži zahtevo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, lahko zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec mora na zahtevo Posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, a najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. V primeru večje kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva dodatna meseca.

 

 1. PIŠKOTKI    

Spletna strani Upravitelja uporabljajo piškotke, ki vam pomagajo prilagoditi uporabniško izkušnjo. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik postavi na vaš trdi disk. Piškotkov ni mogoče uporabljati za zagon programa ali pošiljanje virusa v računalnik.

Piškotki so enolično dodeljeni vam in spletni strežnik jih lahko bere samo v domeni, ki jih je poslala.

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

 

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz naslednje tabele:

Vzdevek

Podjetje

Opis in namen

Trajanje

NBPHPSESSION

kalia.si

Piškotek, ki identificira anonimno uporabniško sejo (ne zbira osebnih podatkov)

1 dan

PROMOMODAL

kalia.si

Preveri, ali je pojavnemu oknu za naročanje na glasilo ali oknu html potekel čas za ponovni zagon

1 dan

EXITSLIDERMODAL

kalia.si

Preveri, ali želi uporabnik znova videti pojavno okno, ki se aktivira, ko kazalec zapusti vidno območje strani

7 dni

SITE_COOKIE_INFO

kalia.si

Preveri, ali se uporabnik strinja s pogoji uporabe spletnega mesta

1 leto

ORDER_TYPEVIEW

kalia.si

Zapomni si izbrani pogled seznama izdelkov

10 dni

ORDER_TYPESEARCH

kalia.si

Ne pozabite, ali želi uporabnik samodejno uporabiti spremembe filtra na seznamu izdelkov

10 dni

ORDER_LIMIT

kalia.si

Shrani izbrano število izdelkov na seznamu izdelkov na stran

10 dni

ORDER_SORT

kalia.si

Shrani izbrano sorto izdelkov na seznam izdelkov

10 dni

BANNER_PROMO

kalia.si

Zapomni si, ali je informacijska pasica na podrobnostih izdelka in v košarici odprta ali zaprta

1 dan

MOBILE_COOKIE_BANER

kalia.si

Preveri, ali želi uporabnik znova videti pojavno okno za prenos aplikacij za Android in IOS, ki se prikaže, ko do spletnega mesta dostopa prek mobilne naprave

1 leto

RESETCONFIRMCOOKIE

kalia.si

Služi kot indikator za brisanje starega piškotka GDPR zaradi prehoda na nov način nalaganja piškotkov GDPR

1 leto

DSID

doubleclick.net

Uporablja se za identifikacijo prijavljenega uporabnika na spletnih mestih, ki niso Googlova, in za shranjevanje uporabniških nastavitev, povezanih s prilagajanjem oglasov

14 dni

IDE

doubleclick.net

Uporablja ga Google DoubleClick za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika na spletnem mestu po ogledu ali kliku na enega od oglaševalčevih oglasov, da bi izmerili učinkovitost oglasa in uporabniku prikazali ciljane oglase

2 leti

datr

facebook

Facebook piškotek, ki vas prepozna kot uporabnika – piškotek Facebook Like button

2 leti

fr

facebook

Uporablja ga Facebook za omogočanje več marketinških storitev, vključno s ponudbami tretjih oseb v realnem času

3 mesece

sb

facebook

Facebook piškotek, ki omogoča oglaševanje – kar omogoča varno identifikacijo brskalnika

2 leti

1P_JAR

google

Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov in sledenje stopnjam konverzije

1 mesec

NID

google

Piškotek NID vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za zapomnitev vaših nastavitev in drugih informacij, kot je vaš želeni jezik (npr. angleščina), koliko rezultatov iskanja želite prikazati na stran (npr. 10 ali 20) in ali ste ali ne želite omogočiti Googlov filter SafeSearch

1 leto

_fbp

kalia.si

Facebook ga uporablja za zagotavljanje vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe za digitalne oglase v realnem času tretjih oglaševalcev.

3 mesece

_ga

kalia.si

Registrira edinstven identifikator, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto

2 leti

_ga_4BXXKZJZTZ

kalia.si

/

2 leti

_gat_gtag_UA_60574747_1

kalia.si

/

sejo

_ga_B8SKQ9HHPZ

kalia.si

/

sejo

_ga_FFQDL8NVQJ

kalia.si

/

2 leti

_ga_GJH9RGDDP5

kalia.si

/

2 leti

_ga_RQXSGJFQ59

kalia.si

/

2 leti

_ga_X6LMX9VR0Y

kalia.si

/

2 leti

_ga_YJ86Y9BH9E

kalia.si

/

2 leti

_gat_gtag_UA_149002555_1

kalia.si

Ta piškotek se uporablja za shranjevanje edinstvenega ID-ja uporabnika.

sejo

_gcl_au

kalia.si

Uporablja ga Google Ad Sense za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja prek spletnih mest, ki uporabljajo njihove storitve

3 mesece

_gid

kalia.si

Registrira edinstven identifikator, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto

1 dan

_hjAbsoluteSessionInProgress

kalia.si

Piškotek je nastavljen tako, da lahko sledi začetku uporabnikovega iskanja za skupno število sej. Ne vsebuje nobenih identifikacijskih podatkov

sejo

_hjTLDTest

kalia.si

Ta piškotek se uporablja za določitev najbolj splošne poti piškotka, ki jo uporablja spletno mesto

sejo

_hjid

kalia.si

Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o vedenju obiskovalcev za statistične namene

1 leto

_smvs

kalia.si

Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o vedenju obiskovalcev za statistične namene

1 dan

smcfds

kalia.si

Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o vedenju obiskovalcev za statistične namene

1 dan

smuuid

kalia.si

Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o vedenju obiskovalcev za statistične namene

10 let

smvr

kalia.si

Nastavi edinstven ID za sejo. To spletnemu mestu omogoča pridobivanje podatkov o vedenju obiskovalcev za statistične namene

10 let

PromoModal

kalia.si

/

10 dni

WT_FPC

kalia.si

/

10 let

cart_gift_popup

kalia.si

/

sejo

confirm_gdpr

kalia.si

/

sejo

resetconfirmcookie

kalia.si

/

1 leto

LOGIN_INFO

youtube

Ta piškotek se uporablja za predvajanje videoposnetkov YouTube, ki so vdelani na spletno mesto

2 leti

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube

Youtube spletni piškotek, ki oceni hitrost uporabnikove internetne povezave

6 mesecev

YSC

youtube

Registrira edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o videoposnetkih YouTube, ki si jih ogleda uporabnik

sejo

__Secure-3PAPISID

youtube

Ustvari interesni profil obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim ciljanjem

2 leti

__Secure-3PSID

youtube

Ustvari interesni profil obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim ciljanjem

2 leti

__Secure-3PSIDCC

youtube

Uporablja se za namene ciljanja za izdelavo profila zanimanja obiskovalca spletnega mesta za prikaz ustreznega in prilagojenega YouTubovega oglaševanja

1 leto

AEC

google

Piškotki AEC zagotavljajo, da zahteve v seji brskanja izvede uporabnik in ne druga spletna mesta.

6 mesecev

APISID

google

Piškotek APISID se uporablja za predvajanje videoposnetkov YouTube, ki so vdelani na spletno mesto

6 mesecev

ACCOUNT_CHOOSER

accounts.google.com

Uporablja se za prijavo z Google Računom.

blokiran

COMPASS

chat.google.com, mail.google.com

Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, na primer, katere strani obiskovalci obiščejo najpogosteje in ali prejmejo sporočila o napakah s spletnih strani.

blokiran

DEVELOPER_PROFILE_CALLOUT_DISMISSED

developers.google.com

Pomaga upravljati uporabniške interakcije in nastavitve, povezane s pozivi profila razvijalca, kar prispeva k bolj gladki in uporabniku prijaznejši izkušnji na spletnem mestu ali spletni aplikaciji.

blokiran

DV

www.google.com

Ima ključno vlogo pri analitiki spletnega mesta in sledenju vedenju uporabnikov za spletna mesta, ki uporabljajo Googlove storitve, lastnikom spletnih mest pomaga pridobiti vpogled v njihovo občinstvo in optimizirati svojo spletno prisotnost.

blokiran

GMAIL_AT

mail.google.com

Piškotek GMAIL_AT je bistvena komponenta Gmailove infrastrukture za preverjanje pristnosti in varnosti, ki uporabnikom zagotavlja varen in udoben dostop do svojih e-poštnih računov.

blokiran

HSID

www.google.com

Piškotek HSID je bistvena komponenta Googlove infrastrukture za preverjanje pristnosti in varnosti, ki uporabnikom zagotavlja varen in udoben dostop do svojih računov prek različnih Googlovih storitev.

blokiran

NBIDSN

kalia.si

 

 

NBPHPSESSIONSECURE

kalia.si

 

 

NID

kalia.si

 

 

OSID

www.google.com

Bistveno je, da si ogledate najnovejšo dokumentacijo in vire, ki jih zagotavlja Google, za najbolj natančne informacije o uporabi piškotkov in mehanizmih za preverjanje pristnosti v Googlovih storitvah.

 

ar_debug

www.google-analytics.com

Označuje, da se uporablja Adobe Audience Manager in morda potekajo dejavnosti odpravljanja napak ali težav.

3 mesece

_gcl_au

kalia.si

Ima ključno vlogo pri sledenju učinkovitosti oglaševalskih akcij Google Ads in merjenju donosnosti naložbe (ROI) porabe za oglaševanje s pripisovanjem konverzij določenim klikom oglasov.

3 mesece

SIDCC

google

Piškotek SIDCC je bistvena komponenta Googlove infrastrukture za preverjanje pristnosti in upravljanje sej, ki uporabnikom zagotavlja varen in udoben dostop do svojih računov prek različnih Googlovih storitev.

1 leto

SSID

google

Piškotek SSID je bistvena komponenta Googlove infrastrukture za preverjanje pristnosti in upravljanje sej, ki uporabnikom zagotavlja varen in udoben dostop do svojih računov prek različnih Googlovih storitev.

1 leto

PREF

youtube

Prednostni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni podatke, ki ste jih vnesli.

8 mesecev

SAPISID

google

Piškotek SAPISID se uporablja za predvajanje YouTube videoposnetkov, ki so vdelani na spletno mesto.

2 leti

SID

google

piškotek SID se uporablja za preverjanje pristnosti in za varno prijavo, registrira podatke za prijavo.

1 dan

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube

Piškotek, ki ga nastavi YouTube in meri vašo pasovno širino, da ugotovi, ali dobite nov vmesnik predvajalnika ali starega.

6 mesecev

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube

Shrani stanje uporabnikovega soglasja za piškotke za trenutno domeno.

3 mesece

__Secure-1PAPISID

google

Ta piškotek se uporablja za namene ciljanja za izdelavo profila zanimanja obiskovalca spletnega mesta, da se prikaže ustrezno in prilagojeno Googlovo oglaševanje.

1 leto

__Secure-1PSID

google

__Secure-1PSID se uporablja za namene ciljanja za izdelavo profila zanimanja obiskovalca spletnega mesta za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja.

2 leti

__Secure-1PSIDCC

google

Ta piškotek se uporablja za namene ciljanja za izdelavo profila zanimanja obiskovalca spletnega mesta, da se prikaže ustrezno in prilagojeno Googlovo oglaševanje.

2 leti

 

 1. SOGLASJE IN SPREMEMBA POGOJEV

Vsak uporabnik storitev te spletne strani soglaša z določenimi pogoji uporabe. Podjetje Semenarna Ljubljana d.o.o. se zavezuje, da se bo držal vseh zgornjih določil in veljavne zakonodaje. Vsaka registracija na spletni strani vključuje tudi soglasje Posameznika, da mu Upravljavec pošlje e-pošto ali ga kontaktira preko telefonske številke.

Vsaka sprememba te Politike zasebnosti bo veljala šele po objavi na tej spletni strani in po pošiljanju e-poštnih obvestil vsem registriranim Posameznikom.

 

 

Ta politika varstva osebnih podatkov velja od 1. 3. 2024.