Pravila nagradne igre

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
“Bonami ptičja hrana”


Splošne določbe

Organizator nagradne igre z naslovom “Bonami ptičja hrana” (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d. Ljubljana, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradne igre je promocija Bonami ptičje hrane Semenarna Ljubljana in posredno ponudbe (v nadaljevanju: Facebook stran Semenarna). Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so v času nagradne igre objavljena na spletni strani www.semenarna.si (v nadaljevanju na spletni strani). S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 10. 12. 2020 do vključno 15. 12. 2020 na Facebook strani https://www.facebook.com/semenarnaljubljana/, na kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.). Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat in sicer tako, da poda odgovor na zastavljeno vprašanje.

Nagrada in nagradno žrebanje

Organizator bo izžrebancem podelil:
5x Bonami darilne pakete; vsak paket vsebuje 1 naključno izbran izdelek iz Bonami linije ptičje hrane

Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z naključnim računalniškim izborom izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo v času trajanja nagradne igre v komentar objave z dne 10. 12. 2020 odgovorili na nagradno vprašanje zastavljeno v objavi. Nagradno žrebanje bo izvedeno prvi delovni dan po zaključku nagradne igre. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade

Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi v komentarju objave ali preko zasebnega sporočila na Facebooku. Nagrajenec mora najkasneje 7 dni po razglasitvi rezultatov posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, naslov in davčna številka) organizatorju. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po Facebook elektronskem sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Semenarna, tako da se poleg nagrade objavi tudi Facebook uporabniško ime nagrajenca. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem Facebook uporabniškem imenu in prejeti nagradi javno objavijo. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da se nagrada ne podeli, če se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali ne posreduje podatkov v roku 7 dni od objave nagrajenca.

Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo imena in priimka ter ali ime profila nagrajenca na Facebook strani v primeru, da bodo nagrajeni. S komentiranjem pod objavo nagradne igre se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatki nagrajenca ne bodo uporabljeni za namen neposrednega trženja. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Semenarna. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d. Ljubljana, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanjo ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja in ne na Facebook. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10. 12. 2020.

Ljubljana, 2. 12. 2020