Dosevki

Dosevki so rastline, ki z svojo rastjo preprečujejo izpiranje hranil globlje v tla, kjer so nedostopna drugim kulturam (žita, koruza). Poleg tega ščitijo tla pred izpiranjem ob močnih nalivih ter odnašanju prsti ob močnem vetru.

Z dosevki po spravilu žit lahko pridelujemo hrano za ljudi (koleraba repa, ajda), krmo za živali (inkarnatka, mnogocvetna ljuljka) ali pa jih po koncu rastne dobe uporabimo za zeleni podor in pašo čebel (facelija, bela gorjušica, oljna redkev).

Dosevki za prehrano ljudi

Dosevki za prehrano živali